Struktura městské policie

Velitel městské policie

Koordinuje činnost MP.
Plánuje služby a střelecký výcvik strážníků.
Tvoří a upravuje rozpočet MP.
Řeší stížnosti občanů.
Účastní se porad vedení města.
Postupuje zjištěné nedostatky a přestupky správním orgánům.
Spolupracuje s vedením PČR, tj. společně koordinují zásahy
a vyhodnocují zjištěné skutečnosti.
Provádí kontroly činnosti strážníků MP s dalšími službami IZS plánuje školení a výcvik strážníků MP-

Zástupce velitele městské policie

Zastupuje velitele MP v plném rozsahu v jeho nepřítomnosti.
Zajišťuje administrativní chod MP.
Zajišťování školení strážníků MP a jejich prolongačních zkoušek.
Vydává povolení ke vjezdu do PZ , vede jejich evidence, vybírá poplatky za povolení.
Zúčtovává došlých faktur.
Vystavuje podklady fakturace pro finanční odb.
Pořizování uložených pokut pro možnost jejich vymáhání.
Evidence přestupků v dopravě, za které lze uložit body dle bodového ohodnocení a jejich postupování příslušným úřadům měst, které vedou registry řidičů.
Tvorba statistik činnosti MP.
Správa informačního systému DERIK.
Evidence výstroje str. MP.
Objednávky veškerého spotřebního materiálu nutného pro chod MP.
V případě potřeby slouží jako strážník na stálé službě MP.

Prevence kriminality

Dohlíží v okolí škol.
Spolupracuje se školami při řešení závažných kázeňských přestupků.
Realizuje program Street Law.
Besedy, přednášky, osvětové programy pro ZŠ a SŠ ve spádové oblasti.
Realizuje akce pro mateřské školy.
Realizuje preventivní akce a soutěže  s ČCK a s hasiči.
Kamerový systém.
Řidičák na bicykl.
Policejní akademie.
Spolupracuje s DDM na provozu dopravního hřiště.

Stálá služba městské policie

Vydává jednorázová povolení ke vjezdu do PZ.
Přejímá podněty od občanů a rozhoduje o možnostech a způsobu jejich řešení.
Koordinuje činnost strážníků.
Zaznamenává události do programu MP DERIK.
Vydává zbraně a vysílačky strážníkům MP, má na starosti jejich uložení v trezoru tj. plní povinnosti zbrojíře.

Strážníci městské policie

Dohlížejí na dodržování vyhlášek města.
Přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, tj. preventivně kontrolují problémové oblasti, osoby a vozidla.
Dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití, tj. řeší stížnosti na rušení noč.klidu, řeší slovní i fyzické potyčky mezi osobami, řeší pohyb osob, které budí veřejné pohoršení.
Odhalují přestupky a dle zákona za ně ukládají a vybírají blokové pokuty, tj. přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky jejichž projednávání je v působnosti obce, některé přestupky v dopravě.
Upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a dle situace navrhují opatření k jejich nápravě, tj. nefungující semafory, přeplněné kontejnery, špatná sjízdnost a schůdnost, černé skládky, nefunkční veř. osvětlení.
Vedou evidenci vraků a zajišťují jejich odstranění.
Zajišťuje umístění toulavých psů do útulku.
Spolupracují s policií ČR, hasiči a jinými ozbrojenými složkami.
Doručují písemnosti.
Předvádí osoby na žádost přísluš. spr.orgánu.